Wsparcie biznesu na każdym etapie

Wsparcie biznesu na każdym etapie

P
rzedsiębiorca oczekuje praktycznego podejścia i praktycznego rozwiązania. Oczekuje zrozumienia realiów gospodarczych i zrozumienia ryzyka biznesowego. Wsparcie przedsiębiorcy musi być oparte na doskonałej znajomości prawa, jak i na zrozumieniu biznesowych celów Klienta.

Rozumiem biznesowe cele Przedsiębiorcy. Na bazie wcześniejszych doświadczeń korporacyjnych, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu moich Klientów, stworzyłem butikową kancelarię adwokacką. Obsługuję Przedsiębiorców krajowych z obszaru całej Polski i Przedsiębiorców zagranicznych, głównie z obszaru Unii Europejskiej, USA i Kanady. Obsługuję też polską emigrację.

W
spieram przedsiębiorców przy realizacji ich wielu ambitnych projektów i w bieżącej działalności. Szybko reaguję na potrzebę Klienta.
M
oja kancelaria obsługuje Klientów na terytorium całej Polski. Wspieramy przedsiębiorców i doradzamy na każdym etapie:
 • Wybór formy prawnej prowadzonej działalności
 • Tworzenie spółek prawa handlowego i cywilnego. Sporządzanie aktów założycielskich, umów i statutów spółek, porozumień wspólników
 • Nabywnie udziałów i akcji przez cudzoziemców
 • Tworzenie spółek celowych
 • Analiza struktur własnościowych i powiązań kapitałowych
 • Procesy łączenia, podziałów i przekształceń spółek
 • Negocjacje umów joint-venture
 • Zakładanie i likwidacja fundacji i stowarzyszeń
 • Budowa struktur holdingowych
 • Reorganizacja podmiotów
 • Zmiany rejestrowe
 • Audyt prawny po zmianie zarządu spółki
 • Kontrakty menedżerskie
 • Nabywanie przedsiębiorstwa lub jego części
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części
 • Sukcesja przedsiębiorcy
 • Wprowadzanie przedsiębiorstwa aportem do spółki
 • Doradztwo transakcyjne
 • Obsługa prawna inwestycji
 • Opiniowanie, opracowywanie i negocjowanie umów
 • Umowy w obrocie międzynarodowym
 • Umowy inwestycyjne
 • Umowy licencyjne
 • Weksle krajowe i zagraniczne
 • Kwestie własności przemysłowej i zagadnienia autorskie
 • Nieuczciwa konkurencja
 • Obszar Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, postępowania przed UOKiK oraz sądami
 • Koncesje, licencje, zezwolenia
 • Postępowania administracyjne związane z prowadzeniem biznesu
 • Ochrona danych osobowych
 • Relacje z pracownikami
 • Nieruchomosci i zagospodarowanie przestrzenne (np. analiza prawna nieruchomości,  umowy sprzedaży i umowy najmu/dzierżawy,  kontrakty na roboty budowlane, wsparcie przy uzyskiwaniu rozmaitych zezwoleń organów administracji państwowej i samorządowej)
 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • Łączenie środków publicznych i prywatnych w realizacji inwestycji (partnerstwo publiczno-prywatne)
 • Podatki, cła, inne zobowiązania budżetowe
 • Likwidacja podmiotów
 • Rozliczenie spółki cywilnej
 • Opracowywanie i wdrażanie planów sukcesji osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Sprawy odpowiedzialności członków organów spółki
 • Przestępstwa gospodarcze
 • Konflikty między wspólnikami