Weksle

Weksle

Weksel to prawdopodobnie jedno z najlepszych i najskuteczniejszych narzędzi dochodzenia należności. Z drugiej strony, prawo wekslowe daje skuteczne możliwości obrony. Obojętnie, czy jesteś wierzycielem wekslowym czy dłużnikiem wekslowym – trzeba wiedzieć, jak weksla używać i jak się przed wekslem bronić. Nasza kancelaria jest wyspecjalizowana w Prawie wekslowym. Zajmujemy się wekslami krajowymi i zagranicznymi.

Zwyczaje i zasady stosowania weksli ukształtowały się na przestrzeni wieków. W 1930 roku Polska stała się sygnatariuszem trzech Konwencji genewskich regulujących tematykę prawa wekslowego państw sygnatariuszy. Genewska Konwencja w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych, podpisana przez państwa sygnujące 7 czerwca 1930 roku, w załączniku nr 1 ustaliła treść wekslowej ustawy wzorcowej. Na mocy postanowień tejże Konwencji państwa – strony zobowiązane zostały do wprowadzenia ustawy wzorcowej do swych systemów prawa.

Polska zrealizowała postanowienia Konwencji poprzez uchwalenie ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe. Ustawa ta obowiązuje niezmiennie od 1 lipca 1936 roku. W okresie ponad 80 lat wprowadzono w niej tylko 4 drobne poprawki, co stanowi ewenement w polskim systemie prawa.

Mamy doskonałe Prawo wekslowe. Uregulowane identycznie jak w we wszystkich krajach Konwencji, co ma fundamentalne znaczenie dla posługiwania się wekslem także na rynku międzynarodowym. Prawo wekslowe jest logiczne, spójne i przewidujące każdą sytuację. Jest niezmienne od pokoleń.

Czym najkrócej jest weksel ? To papier wartościowy sporządzony w formie ściśle określonej przez Prawo wekslowe, charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego.

Prawo wekslowe wyróżnia dwa rodzaje weksli: weksel własny i weksel trasowany.

Weksel własny (inaczej suchy, prosty, sola) to papier wartościowy, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie określonej osobie (remitentowi) i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych.

Weksel trasowany (inaczej ciągniony, przekazany, trata) to papier wartościowy, zawierający skierowanie przez trasanta do oznaczonej osoby (trasata) bezwarunkowego polecenia zapłacenia określonej sumy pieniężnej w oznaczonym miejscu i czasie określonej osobie (remitentowi) i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych. Weksel trasowany staje się pełnowartościowym papierem w obrocie z chwilą jego przyjęcia (dokonania  akceptu weksla poprzez złożenie na nim podpisu) przez trasata, który przyjmuje na siebie zobowiązanie zawarte w treści weksla.

Charakterystyczną cechą weksla, z którą związana jest jego przydatność dla obrotu, jest abstrakcyjność stosunku wekslowego, która wyraża się w określeniu „bezwarunkowe zobowiązanie”, co oznacza, że sam dokument weksla nie jest związany z jakimikolwiek innymi czynnościami prawnymi (np. umową), a więc zapłata sumy wekslowej nie może być uzależniona od jakichkolwiek innych okoliczności czy warunków.

Weksel może pełnić funkcję płatniczą, kredytową, refinansową, obiegową lub gwarancyjną.

Zapłata weksla polega na zapłaceniu sumy wekslowej łącznie z należnościami ubocznymi (odsetkami i kosztami protestu). Weksel może być płatny za okazaniem, w pewien czas po okazaniu, w pewien czas po dacie, w oznaczonym dniu. Trasat może przy zapłacie żądać wydania weksla, pokwitowanego przez posiadacza.

W zależności od sytuacji dłużnikami wekslowymi mogą być: wystawca weksla, trasat, poręczyciel wekslowy, przyjemca, indosant, akceptant przez wyręczenie (adresat w potrzebie), osoba podpisująca weksel w imieniu innej osoby nie posiadająca takiego umocowania, regresatindosatariusz, wyręczycielregredient.

Weksel in blanco to weksel celowo nieuzupełniony w chwili wystawienia, a więc taki, który nie został wypełniony całkowicie lub nie posiada niektórych cech, jakie Prawo wekslowe wymaga dla ważności weksla.

Tym brakującym elementem, który najczęściej jest nieokreślony w chwili wystawienia weksla, jest suma wekslowa. Zobowiązanie z weksla in blanco jest związane z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem.

Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco w sposób zgodny z zawartym porozumieniem staje się on wekslem zwykłym. Weksle in blanco są szczególnie popularne w obrocie bankowym, w którym stosowane są jako jedna z form zabezpieczenia kredytu.

Przenoszenie praw z weksla następuje poprzez indos, będący pisemnym oświadczeniem zbywającego złożonym na wekslu lub przedłużku. Osoba, która zbywa weksel, to indosant, a osoba, która weksel nabywa, to indosatariusz. Weksel zaopatrzony chociażby w jeden indos to rymesa.

Zbycie weksla w drodze indosu nie jest możliwe, jeżeli w jego treści została zawarta klauzula: Nie na zlecenie.

Oprócz indosu przejście praw z weksla może nastąpić też przez: przelew, dziedziczenie i wręczenie (jeśli posiadacz weksla nabył go na podstawie indosu in blanco lub na okaziciela).

Roszczenie z weksla może być dochodzone na drodze sądowej w postępowaniu cywilnym. Pozew wierzyciela wekslowego zazwyczaj może  zostać rozpoznany w postępowaniu nakazowym.

Sąd orzeka wówczas, opierając się jedynie na złożonym pozwie oraz załączonym do niego oryginalnym wekslu. W razie złożenia ważnego weksla sąd wydaje nakaz zapłaty i przesyła go dłużnikowi. W nakazie zapłaty wyznaczony jest dwutygodniowy termin na zapłatę sumy wekslowej bądź na wniesienie przeciwko niemu zarzutów.

Niezależnie od działań dłużnika, po dwóch tygodniach nakaz zapłaty staje się wykonalny i może być przedmiotem egzekucji komorniczej po nadaniu klauzuli wykonalności, a więc ma moc tytułu egzekucyjnego.

Ponadto nakaz zapłaty od chwili wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, będący podstawą do prowadzenia przez komornika postępowania zabezpieczającego.

Nasza kancelaria jest wyspecjalizowana w Prawie wekslowym. Zajmujemy się wekslami krajowymi i zagranicznymi.

Doradzamy, jak wykorzystać weksel w transakcji. Pomagamy uniknąć wdawania się w spory prawne. Proponujemy proste i sprawdzone rozwiązania. Sprawnie poruszamy się w skomplikowanej materii. Analizujemy weksle i umowy wekslowe.

Udzielamy konsultacji, reprezentujemy klientów w wekslowych postępowaniach sądowych na terytorium całej Polski i terytoriach państw sygnatariuszy Konwencji genewskiej.

Państwa – sygnatariusze genewskiej Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych – na przestrzeni tych ponad 80 lat niekiedy zmieniały nazwy, czasem się rozpadały. Ale w zakresie weksli zachowały ciągłość prawa. Dzisiaj są to następujące kraje (użyliśmy ich potocznych nazw w porządku alfabetycznym): Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Ekwador, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Kolumbia, Luksemburg, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Peru, Polska, Portugalia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry i Włochy.