Postępowania administracyjne

Postępowania administracyjne

Gąszcz przepisów i procedura. Prawo administracyjne reguluje dziesiątki dziedzin życia, składa się z setek ustaw. To nie jest jeden kodeks. Zaangażowanie profesjonalnego pełnomocnika odciąży Klienta i zwiększy szanse uzyskania pozytywnej decyzji. Pełnomocnik gwarantuje pełne wykorzystanie dostępnej procedury, argumentów i dowodów. Będzie walczył o Ciebie w sądzie administracyjnym.

Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony albo z urzędu (z inicjatywy samego organu). Już samo wszczęcie przez organ postępowania z urzędu może skutkować zmianą naszych praw lub obowiązków na gorsze, bardziej dotkliwe.

Reprezentuję klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Występuję także w imieniu organów administracji publicznej.
  • Włączenie się mojej kancelarii do sprawy może nastąpić na każdym etapie postępowania administracyjnego. Także po jego zakończeniu, jeśli po wnikliwej analizie niekorzystnej decyzji postanawiamy złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  • Prywatnych klientów indywidualnych bądź przedsiębiorców reprezentuję w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i ustaw szczególnych, jak i w postępowaniach regulowanych Ordynacją podatkową i innymi przepisami podatkowymi.
  • Poza sprawami podatkowymi najczęściej występuję w sprawach budowlanych i dotyczących zagospodarowania przestrzennego, nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, w sprawach środowiskowych, nieruchomości i ochrony zabytków, w sprawach drogowych i przemysłowych, w sprawach melioracyjnych i rolnych, a także w sprawach funduszy unijnych i zwrotu dawnej własności.
  • Natomiast organy administracji publicznej najczęściej reprezentuję w sprawach sporów o właściwość. Przedmiotem jest tutaj rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami administracji rządowej, między organami tej administracji a organami samorządu terytorialnego albo tylko między tymi ostatnimi.

 

Wznowienie postępowania administracyjnego

wskutek zaistnienia nadzwyczajnych przyczyn wymienionych w ustawie: Kodeks postępowania administracyjnego.

  • Konsultuję i analizuję ostateczne (z uwagi na upływ czasu) czy też prawomocne niekorzystne dla Klienta decyzje administracyjne pod kątem możliwości ich wzruszenia.
  • Co oznacza ostateczność decyzji administracyjnej? To, że stronie nie przysługuje żaden środek odwoławczy w postępowaniu administracyjnym.
  • Wznowienie postępowania doprowadzić ma do uchylenia istniejącej decyzji administracyjnej (obowiązującej i niekorzystnej dla Klienta) i do przeprowadzenia ponownego postępowania administracyjnego i wydania nowej decyzji.