Obrona w postępowaniu karnym

Obrona w postępowaniu karnym

Podstawą sukcesu obrony w sprawie karnej jest wnikliwa analiza, wychwycenie wszystkich szczegółów sprawy i budowa solidnej strategii obrony. Nie chodzi tutaj o teatralne zachowanie na sali sądowej czy puste przemowy. Celem jest neutralizacja oskarżenia.
Zawirowania i problemy karne mogą dotknąć każdego. Pomogę wyjść z opresji. Pomogę zapanować nad emocjami. Pomogę powrócić do normalności.

W mojej codziennej praktyce bronię podejrzanych i oskarżonych, sprawców najrozmaitszych przestępstw z zakresu Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego i wielu innych ustaw. Nie ma sensu ich tutaj wymieniać. Są to zarówno typowe przestępstwa komunikacyjne (wypadek, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego), jak i bardzo skomplikowane dowodowo przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu czy też specyficzne, toczące się w trybie Kodeksu postępowania karnego, postępowania lustracyjne.

Środki zapobiegawcze i ściganie

Jestem gotów do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych. Dla oskarżonego najkorzystniej jest, gdy nie zastosowano wobec niego dotkliwych życiowo środków (ekstradycja i ENA, areszt, dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, poręczenie itp.). Jeśli stało się inaczej – przygotowuję wnioski i walczę o uchylenie bądź zmianę takich środków.

List żelazny

Mam duże doświadczenie w postępowaniu o wydanie takiego dokumentu.
To specjalny dokument, wydawany przez właściwy sąd okręgowy, zapewniający oskarżonemu przebywającemu za granicą pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania.

PUniewinnienie, umorzenie

W postępowaniu przed organami ścigania i w sądzie głównym moim celem jest wykazanie braku popełnienia przestępstwa przez podejrzanego albo oskarżonego. Doprowadzenie do uniewinnienia. By tak się stało, wykorzystam wszystkie siły i środki.

Fundamentem sukcesu będą:

 • wnikliwa analiza,
 • przygotowanie skutecznej linii obrony,
 • wykorzystanie wszelkich środków dowodowych wskazujących na niewinność oskarżonego.
Konsultacje opinii

Konsultuję wydane w postępowaniach o charakterze karnym opinie biegłych sądowych i instytutów naukowych z różnych dziedzin wiedzy specjalistycznej. Opinia ma często decydujące znaczenie dla przyszłego wyroku sądowego czy wcześniejszych kroków organów ścigania. Opinię można wzmocnić lub podważyć. Opinię można zaakceptować lub zwalczać.

Ograniczenie dolegliwości karnych

Jeśli w realiach danej sprawy karnej przestępstwo jest jednoznacznie udowodnione – celem jest uzyskanie najkorzystniejszego wyroku w zakresie kary i środków karnych. Najniższy możliwy wymiar kary.

Postępowanie wykonawcze

Reprezentuję skazanych w postępowaniu wykonawczym w sprawach o:

 • odraczanie wykonania kary,
 • zawieszenie wykonania kary,
 • wyznaczenie przerwy w wykonaniu kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • dozór elektroniczny,
 • wydanie wyroku łącznego.
Odszkodowania

Prowadzę sprawy odszkodowawcze w procesach karnych:

 • za niesłuszne zatrzymanie,
 • za niesłuszne tymczasowe aresztowanie,
 • za niesłuszne skazanie.
Ułaskawienie

Reprezentuję skazanych w sprawach o zastosowanie prawa łaski przez Prezydenta RP.