Atak w postępowaniu karnym

Atak w postępowaniu karnym

Podstawą sukcesu po stronie pokrzywdzonego w sprawie karnej jest wnikliwa analiza, wychwycenie wszystkich szczegółów sprawy i budowa solidnej strategii ataku. Celem jest uzyskanie wyroku dotkliwego dla sprawcy oraz obowiązku naprawienia szkody czy krzywdy w satysfakcjonującej wysokości.

Jako adwokat procesowy często reprezentuję pokrzywdzonego w sprawie karnej, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy ścigania, jak i w trakcie procesu karnego przed sądem.

Zgodnie Kodeksem postępowania karnego, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej.

Status pokrzywdzonego wiąże się z naruszeniem jego dobra. Dobrem tym mogą być dobra majątkowe (np. aktywa spółki, środki finansowe czy jakiś przedmiot), a także dobra osobiste (np. cześć, zdrowie czy wolność).

W przypadku śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe.

Moja kancelaria gwarantuje pełne wykorzystanie skomplikowanej procedury karnej i doskonałą analizę przestępstwa pod kątem prawa materialnego i realiów danej sprawy. Jako adwokat wykorzystam wszystkie argumenty i dowody. Będę walczył o interes pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania.

W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organy ścigania pokrzywdzony już z samego faktu pokrzywdzenia go przestępstwem uznawany jest za stronę tego postępowania.

Aby uzyskać status strony na etapie postępowania sądowego, pokrzywdzony musi złożyć oświadczenie przed sądem rozpoznającym sprawę karną (w stosownym czasie przewidzianym procedurą), że chce w postępowaniu sądowym działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

W przypadku każdego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

W przypadku przestępstw ściganych na wniosek, to od woli pokrzywdzonego zależy wszczęcie postępowania przygotowawczego przez organy ścigania, ponieważ wniosek o ściganie jest warunkiem uruchomienia procedury.

Pokrzywdzony może samodzielnie wnieść subsydiarny akt oskarżenia w sprawie o czyn ścigany z urzędu w razie powtórnego prawomocnego odmówienia wszczęcia postępowania przygotowawczego lub umorzenia tegoż postępowania, po uprzednim uchyleniu pierwszych takich postanowień przez sąd.

Prywatny akt oskarżenia

W przypadku niektórych przestępstw (np. zniesławienie, zniewaga) do uzyskania wyroku skazującego sprawcę konieczne jest wniesienie przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia. Pokrzywdzony wchodzi tu w „rolę” organu ścigania i popiera akt oskarżenia przed sądem. Tryb ten wymaga precyzyjnego sformułowania zarzutów, ustalenia szczegółowej strategii procesu i wnikliwej selekcji zgromadzonego materiału dowodowego.

Obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienia

W postępowaniu karnym pokrzywdzony może wystąpić o nałożenie na skazanego obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dzięki temu nie musi występować w dodatkowym procesie (cywilnym) z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko skazanemu, oszczędzając czas i pieniądze na koszty procesu.