Niekorzystny wyrok? Masz drugą szansę! Skorzystaj…

Niekorzystny wyrok? Masz drugą szansę! Skorzystaj…

Masz szansę na naprawę swojej sytuacji

nawet jeśli otrzymałeś niekorzystny wyrok, decyzję, postanowienie czy inne rozstrzygnięcie.

Świeże spojrzenie

poparte wnikliwą analizą akt i brak przywiązania do poprzedniej koncepcji prowadzenia sprawy. To może być Twój klucz do wygrania w wyższej instancji albo uchylenia prawomocnego niekorzystnego orzeczenia.

Bardzo często Klient trafia do mnie zbyt późno

bo dopiero w momencie, gdy zapadł już niekorzystny wyrok. Jest przybity skutkami orzeczenia i szuka jakiegoś rozwiązania.
Szuka świeżego spojrzenia Kancelarii, która dotąd nie prowadziła mu sprawy. Chce nam powierzyć sporządzenie apelacji bądź skargi kasacyjnej lub kasacji. Niekiedy rozmawiamy nawet o wznowieniu postępowania. Wie, że moja kancelaria jest w tym wyspecjalizowana.

W takiej sytuacji

wprawdzie nie mieliśmy wpływu na wcześniejszą strategię prowadzenia sprawy, ale dysponując już wyrokiem i jego uzasadnieniem (to jedyna dobra strona tej sytuacji), wnikliwie je analizujemy w kontekście całości akt sprawy i materiału dowodowego oraz informacji uzyskanych od Klienta.

Oceniamy możliwości. Klient ma prawo wiedzieć, jakie są jego szanse. Nie ma tutaj miejsca na improwizację.

Jeśli widzę szansę powodzenia

– podejmuję się prowadzić sprawę. Wtedy wykorzystując drobiazgową znajomość materiału dowodowego, interpretując prawo materialne i wykorzystując perfekcyjnie procedurę, przeprowadzamy analizę strukturalną sprawy i dokonujemy prawidłowej syntezy.

Nie boimy się użyć śmiałych i niekonwencjonalnych argumentów. W ten sposób powstają w naszej kancelarii strategie apelacji, kasacji czy wznowienia. Przystępuję do walki o odzyskanie przez Klienta statusu i poczucia własnej godności. Klient ma odnieść sukces, żyć szczęśliwie i …zapomnieć o sprawie.

Konstytucja gwarantuje

że postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. To oznacza, że przysługuje nam prawo odwołania do sądu drugiej instancji na niekorzystny wyrok sądu instancji pierwszej. W postępowaniu nieprocesowym apelacja przysługuje także od niektórych postanowień sądu pierwszej instancji (orzekających co do istoty sprawy).

Sąd drugiej instancji

po prawidłowym wniesieniu apelacji, rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji. Z urzędu pod uwagę sąd drugiej instancji bierze jedynie zachodzącą nieważność postępowania (jeśli taka wystąpiła).

Niewniesienie apelacji skutkuje uprawomocnieniem się orzeczenia (wyroku lub postanowienia) sądu pierwszej instancji.

Sąd rozpoznający apelację w postępowaniu cywilnym może:
 • zmienić zaskarżony wyrok i wydać orzeczenie co do istoty sprawy
 • uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania
 • uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić pozew lub umorzyć postępowanie
 • oddalić apelację w przypadku jej bezzasadności
Sąd rozpoznający apelację w postępowaniu karnym może:
 • zmienić zaskarżony wyrok, orzekając odmiennie co do istoty
 • uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania
 • uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie
 • utrzymać zaskarżony wyrok w mocy, w przypadku bezzasadności apelacji
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym

jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżania orzeczeń sądowych, co oznacza, że przysługuje od kończącego postępowanie prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji. Skargę kasacyjną rozpatruje Sąd Najwyższy. Skarga kasacyjna przysługuje też od prawomocnego postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania (kończących postępowanie w sprawie), wydanego przez sąd drugiej instancji. Sąd Najwyższy w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym:

 • uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie lub innemu sądowi równorzędnemu;
 • może także uchylić w całości lub w części orzeczenie sądu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi temu samemu lub równorzędnemu.
 • w szczególnych sytuacjach może rozstrzygnąć ostatecznie sprawę co do meritum. Orzeczenie co do istoty sprawy może nastąpić w tych wypadkach, w których Sąd Najwyższy uzna za oczywiście uzasadnioną podstawę naruszenia prawa materialnego i jednocześnie stwierdzi, że skarga kasacyjna nie była oparta na podstawie naruszenia przepisów postępowania lub podstawa ta okazała się nieuzasadniona.
Kasacja w postępowaniu karnym

jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżania orzeczeń sądowych, co oznacza, że przysługuje jedynie od kończącego postępowanie prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji. Kasację rozpatruje Sąd Najwyższy.

Uprawniona do wniesienia kasacji jest jedynie ta strona, która zaskarżyła wcześniej wyrok sądu pierwszej instancji. W wypadku niezaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji apelacją, strona może wnieść kasację tylko wtedy, gdy sąd odwoławczy (rozpoznając środek odwoławczy innego podmiotu) zmienił wyrok sądu pierwszej instancji w sposób dla tej strony niekorzystny. Kasację na korzyść oskarżonego można wnieść jedynie, gdy oskarżony został skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności (bez warunkowego zawieszenia jej wykonania). Kasację na niekorzyść oskarżonego można wnieść wtedy, gdy sąd wydał wyrok uniewinniający lub umarzający postępowanie. Niedopuszczalne jest wniesienie kasacji jedynie z powodu niewspółmiernej kary.

Sąd Najwyższy rozpoznając kasację w postępowaniu karnym może:

 • zaskarżone orzeczenie uchylić w całości lub w części. Uchylając zaskarżone orzeczenie Sąd Najwyższy przekazuje sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania albo umarza postępowanie, a jeżeli skazanie jest oczywiście niesłuszne – uniewinnia oskarżonego
 • oddalić kasację
Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnosądowym

jest zwyczajnym środkiem odwoławczym. Od orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skargę kasacyjną do NSA można wnieść tylko na prawomocny wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego lub postanowienie kończące postępowanie. Na wniosek strony, NSA rozpoznaje również postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną w postępowaniu administracyjnym może:

 • uchylić orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego i:
  • odrzucić skargę skierowaną do tegoż sądu
  • umorzyć postępowanie przed tym sądem
  • przekazać temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania
  • rozpoznać skierowaną do tego sądu skargę
 • oddalić skargę kasacyjną.
Wznowienie postępowania

wskutek zaistnienia nadzwyczajnych przyczyn wymienionych w ustawach: Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego i Kodeks postępowania administracyjnego. Wznowienie postępowania daje możliwość uchylenia prawomocnego orzeczenia sądu i ponownego rozpoznania sprawy.

Wznowienia postępowań cywilnych:
 • Konsultuję i analizuję prawomocne niekorzystne wyroki cywilne pod kątem możliwości wznowienia postępowania.
 • Wyroki prawomocne to takie wyroki, od których z uwagi na upływ czasu nie przysługuje już apelacja.
 • Wznowienie postępowania doprowadzić ma do zmiany niekorzystnego orzeczenia lub (jeżeli jest to korzystne dla Klienta) do uchylenia niekorzystnego orzeczenia i odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania.
Wznowienia postępowań karnych:
 • Konsultuję i analizuję prawomocne niekorzystne wyroki karne pod kątem możliwości wznowienia postępowania.
 • Wyroki prawomocne to takie wyroki, od których z uwagi na upływ czasu nie przysługuje już apelacja.
 • Wznowienie postępowania doprowadzić ma do uchylenia niekorzystnego wyroku i uniewinnienia oskarżonego lub do przekazania sprawy właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania.
Wznowienia postępowań administracyjnych:
 • Konsultuję i analizuję ostateczne (z uwagi na upływ czasu) czy też prawomocne niekorzystne dla Klienta decyzje administracyjne pod kątem możliwości ich wzruszenia.
 • Co oznacza ostateczność decyzji administracyjnej? To, że stronie nie przysługuje żaden środek odwoławczy w postępowaniu administracyjnym.
 • Wznowienie postępowania doprowadzić ma do uchylenia istniejącej decyzji administracyjnej (obowiązującej i niekorzystnej dla Klienta) i do przeprowadzenia ponownego postępowania administracyjnego i wydania nowej decyzji.